کتاب آیا مدرنیسم شکست خورده است؟

اثر سوزی گابلیک از انتشارات مینوی خرد - مترجم: فتاح محمدی-ادبیات مدرن

An art critic confronts the current art milieu, characterizing it as being without purpose or moral authority, and questions whether allegedly radical artists now reflect the culture of consumerism more than they challenge it.


خرید کتاب آیا مدرنیسم شکست خورده است؟
جستجوی کتاب آیا مدرنیسم شکست خورده است؟ در گودریدز

معرفی کتاب آیا مدرنیسم شکست خورده است؟ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آیا مدرنیسم شکست خورده است؟


 کتاب آخرین عشق کافکا
 کتاب آتش و قصه
 کتاب این مرگ آرایش گر است
 کتاب پایان
 کتاب دست خدا؛ مارادونا
 کتاب مسایل مدرنیسم و مبانی پست مدرنیسم