کتاب آسایشگاه

اثر هارولد پینتر از انتشارات قطره - مترجم: بهرام قاسمی نژاد-ادبیات مدرن