بهترین های ادبیات مدرن

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات مدرن در جهان
 کتاب هتل ساوی

کتاب هتل ساوی

اثر یوزف روت از انتشارات ناهید


 کتاب زمینه تاریخی مدرنیته

کتاب زمینه تاریخی مدرنیته

اثر محمود خاتمی از انتشارات علم


 کتاب مسائل زبان شناسی نوین

کتاب مسائل زبان شناسی نوین

اثر محمدرضا باطنی از انتشارات آگه


 کتاب ج

کتاب ج

اثر پیمان هوشمند زاده از انتشارات نشر چشمه


 کتاب جاده های این سرزمین خالی اند

کتاب جاده های این سرزمین خالی اند

اثر ازرا پاوند از انتشارات افراز


 کتاب کمی بزرگ تر از تمام کائنات

کتاب کمی بزرگ تر از تمام کائنات

اثر فرناندو پسوا از انتشارات دیبایه


 کتاب بعد از

کتاب بعد از

اثر جین هیرشفیلد از انتشارات افراز


 کتاب بچه های سبز

کتاب بچه های سبز

اثر اولگا توکارچوک از انتشارات نشر چشمه


 کتاب دوست داشتن آغاز مرگ است

کتاب دوست داشتن آغاز مرگ است

اثر حمید عشقی از انتشارات آرمان رشد


 کتاب موسیقی مدرن

کتاب موسیقی مدرن

اثر موریس لورو از انتشارات نشر چشمه